Lider w samorządzie

Poprawa standardów zarządzania, podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urzędy Gmin w woj. świętokrzyskim.


KONTAKT
Obrazek użytkownika marek.stanecki
Marek Stanecki

41 242 92 60
Lider w samorządzie

Podstawowe informacje o projekcie Projekt pn. „LIDER w samorządzie” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Bliżyn, Mniów, Nagłowice, Skarżysko Kościelne i Waśniów w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego – http://ip.mac.gov.pl/ Cel główny Celem głównym projektu jest poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez 5 Urzędów Gmin w województwie świętokrzyskim na podstawie wyników samooceny CAF do 30.06.2014r. Cele szczegółowe

  • podniesienie jakości, zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urzędy Gmin w Bliżynie, Mniowie, Nagłowicach, Skarżysku Kościelnym i Waśniowie;
  • wdrożenie usprawnień zarządczych w 5 urzędach na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością oraz w wybranych aspektach jej funkcjonowania;
  • romowanie i wdrożenie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość w administracji samorządowej;
  • wzmocnienie zdolności 5 Urzędów Gmin w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych;
  • wzmocnienie zdolności 5 Urzędów Gmin w zakresie opracowywania i wdrażania polityk i strategii o zasięgu lokalnym.

Działania w projekcie Działania doskonalące zaplanowane w projekcie, zgodnie z wynikami przeprowadzonej w 5 urzędach gmin samooceny Metodą CAF 2006 będą wspierane poprzez realizację poniższych form wsparcia:

  • studia podyplomowe z zakresu administracji samorządowej, kontroli zarządczej, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych;
  • kurs komputerowy;
  • kurs języka migowego;
  • kurs tworzenia aktów prawnych;
  • szkolenia: „Profesjonalna obsługa klienta”, „Kontrola zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego” „Strategia Rozwoju Gminy”, „Skuteczna komunikacja w urzędzie”, „Protokół i etykieta w administracji samorządowej”, „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”, „Świadczenie usług drogą elektroniczną – BIP i ePUAP”, „Kodeks Postępowania Administracyjnego”, „Budżet zadaniowy w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”,
  • doradztwo eksperckie,
  • seminarium pn. „Efektywne wykorzystanie metody samooceny CAF w usprawnieniu funkcjonowania JST i podniesieniu jakości usług – dobre praktyki”.

Wybór działań doskonalących został dokonany w oparciu o priorytetowy wpływ na usprawnienie funkcjonowania urzędów i poprawę wyników ponownej samooceny metodą CAF, która zostanie przeprowadzona na zakończenie realizacji projektu. Grupa docelowa Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte Urzędy Gmin w Bliżynie, Mniowie, Nagłowicach, Skarżysku Kościelnym i Waśniowie, 103 pracowników urzędów zatrudnionych zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz 25 Kierowników Jednostek Organizacyjnych. Równość szans w projekcie Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równych szans, w tym równości płci. Grupę objętą wsparciem będą stanowić w minimum 70% kobiety. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Przedsiębiorczości | Strona główna | Polityka Cookies | Obowiązek Informacyjny | Stronę napędza Drupal
FacebookTab